Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2010 roku


 • Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych (odpłatna działalność pożytku publicznego). Ogółem w 2010 roku w siedzibie Fundacji odbyło się 889 konsultacji chorych, przeprowadzonych przez 4 lekarzy. Fundacja zaaranżowała także 53 wizyt domowych.
 • Finansowanie rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, zajęć logopedycznych, wizyt lekarskich domowych u lekarzy neurologów, psychoterapii, a także pomoc dzieciom osób z chorobą Parkinsona. W roku 2010 zostało rozpatrzone 97 wniosków o dofinansowanie w/w celów. Na ich realizację przekazana została kwota 52.744,00zł.
 • Wspieranie projektów realizowanych przez organizacje działające na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów telefonicznych i korespondencyjnych z zainteresowanymi, którzy zgłaszają się do Fundacji. Udostępnianie informacji poprzez Internet.
 • Stworzenie możliwości zadania pytania lekarzowi za pośrednictwem strony internetowej www.parkinsonfundacja.pl, zakładka „Zadaj pytanie lekarzowi”, dającej choremu komfortową dyskrecję. Na ~150 pytań odpowiedział lekarz specjalista neurolog, Pani dr n. med. Anna Potulska-Chromik.
 • Zorganizowanie dających chorym dyskrecję trzech Chat-ów z Panią prof. Urszulą Fiszer oraz dr Martą Leńską-Mieciek: - 14.01.2010 - temat „Pozaruchowe objawy w chorobie Parkinsona”; - 11.06.2010 - temat „Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona”; - 19.10.2010 - temat „Leczenie objawów pozaruchowych choroby Parkinsona (niedociśnienie, układ pokarmowy, połykanie, mówienie, depresja, zaburzenia pamięci, mikcja)”.

Finansowanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych indywidualnie i w zajęciach grupowych, w tym m.in.:
 • grupowe zajęcia rehabilitacyjne członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona;
 • grupowe zabiegi rehabilitacyjne na basenie członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona;
 • wynajęcie Sali rehabilitacyjnej, na której odbywają się zajęcia członków Gdańskiego Stowarzyszenia Osób chorych na chorobę Parkinsona im. Teresy Witkowskiej.

W roku bieżącym Obchody Dnia Solidarności z cierpiącymi na chorobę Parkinsona, które były planowane na 16-18 kwietnia 2010r. zostały odwołane z powodu Żałoby Narodowej ogłoszonej po tragedii w Smoleńsku. Jednakże poczyniono wszystkie czynności przygotowawcze tj.: rezerwacja hoteli, usług cateringowych, sal wykładowych, zapewnienie transportu, zaproszenie gości i prelegentów.

Fundacja współpracuje z Centrum Myśli Jana Pawła II JP2 na podstawie umowy ramowej o współpracy z dnia 9 marca 2010, przeprowadziła zbiórkę publiczną w dniach 01-02 kwietnia 2010r., w wyniku której uzyskano kwotę 14.047,87zł Koszty zbiórki wyniosły 234,24zł. Uzyskane środki w całości zostały przeznaczone na pomoc socjalną osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona i będących w zaawansowanym studium choroby, z przeznaczeniem na ich rehabilitację ruchową jak i podczas turnusów rehabilitacyjnych.

Działalność informacyjno-promocyjna:
 • promocja Fundacji w prasie - „Życiu Warszawy” oraz „Gościu Niedzielnym”;
 • udział Pana Jerzego Łukasiewicza – założyciela Fundacji - w dwóch programach radiowych (Radio Plus, I Program Polskiego Radia);
 • członkostwo w EPDA – Europejskim Stowarzyszeniu Chorych na chorobę Parkinsona;
 • współpraca z Centrum Myśli Jana Pawła II JP2 w Warszawie;
 • współpraca z tematycznie powiązanymi portalami Internetowymi.

Działalność wydawnicza i informacyjna:
 • reedycja dwóch poradników: „Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona”, dr n. med. Jakub Sienkiewicz, nakład 3.000 egz.; „Mam chorobę Parkinsona”, pod red. prof. Jarosława Sławka, nakład 6.000 egz.;
 • wysyłka kwartalnika „Tulipan” wydawanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z Bydgoszczy AKSON (4642 egz. z czego 3042 egz. do Stowarzyszeń i Kół oraz 1600 egz. do osób indywidualnych); opublikowanie w październiku własnego kwartalnika pn.: „PARKINSON - Polska”, ISSN 2082-2073, w nakładzie 4000 egz. oraz jego dystrybucja.

  Zatrudnienie: Łącznie Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 7 osób.

  W roku 2010 Fundacja wypłacała wynagrodzenie dla Członka Zarządu pełniącego funkcję Sekretarza.
  Członkowie Rady oraz pozostali członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

  Zarząd w roku 2010:
  • Anna Dziedzic - Prezes do 05.11.2010
  • Magdalena Falęcka -Wiceprezes do 27.10.2010
  • Sebastian Łukasiewicz - Wiceprezes od 13.02.2010
  • Mikołaj Rakusa-Suszczewski - Członek od 27.10.2010
  • Damian Kalita - Sekretarz do 30.06.2010
  • Paulina Kobza – Członek i Sekretarz od 27.10.2010
 • Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...  program do pit - darmowy