Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2012 roku


 • Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych (odpłatna działalność pożytku publicznego). Ogółem w 2012 roku w siedzibie Fundacji odbyło się 1484 konsultacji chorych, przeprowadzonych przez 4 lekarzy. Fundacja zaaranżowała także 63 wizyt domowych.
 • Finansowanie rehabilitacji, zajęć logopedycznych, wizyt lekarskich domowych u lekarzy neurologów, psychoterapii, a także pomoc dzieciom osób z chorobą Parkinsona. W 2012 roku zostało rozpatrzone 44 wniosków o dofinansowanie w/w celów, na łączną kwotę 44.599,92zł.
 • Wspieranie projektów realizowanych przez organizacje działające na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce. W 2012 roku przekazano 14.295,71zł na rzecz organizacji zrzeszających cierpiących na chorobę Parkinsona w Polsce.
 • Fundacja zorganizowała ogólnopolskie spotkanie osób cierpiących na chorobę Parkinsona w dniach 14-15 kwietnia 2012r., w których wzięło udział około 250 osób.
 • Fundacja objęła patronatem i wsparciem koordynacyjnym „Oddziale dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona znajdujący się w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa. Placówka prowadzona przez Urząd m.st. Warszawy została otwarta w grudniu 2012r.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów telefonicznych i korespondencyjnych z zainteresowanymi, którzy zgłaszają się do Fundacji oraz informowanie przez Internet.
 • Kontynuacja możliwości zadania pytania lekarzowi za pośrednictwem strony internetowej, która daje choremu komfortową dyskrecję. Na ~132 pytań odpowiedział lekarz specjalista neurolog, Pani dr n. med. Anna Potulska-Chromik.
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona przebywających w domu poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania chorych i ich opiekunów za pośrednictwem poczty elektronicznej, redagowanych przez lekarza specjalistę i strony internetowej.
 • Fundacja współpracując z Centrum Myśli Jana Pawła II JP2 przeprowadziła zbiórkę publiczną w dniach 01 i 02 kwietnia 2012r., w wyniku której uzyskano kwotę 7.318,26zł. Uzyskane środki w całości zostaną przeznaczone na pomoc socjalną osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona i będących w zaawansowanym studium choroby, z przeznaczeniem na ich rehabilitację ruchową jak i podczas turnusów rehabilitacyjnych.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na obszarze Polski, a także współpraca z Kołami zrzeszającymi osoby chore na chorobę Parkinsona. Pomoc w tworzeniu nowych Kół, Stowarzyszeń.

  Finansowanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych indywidualnie i w zajęciach grupowych, w tym m.in.:
  • grupowe zajęcia rehabilitacyjne zorganizowane dla chorych w Warszawie;
  • sfinansowanie transportu na turnus rehabilitacyjny uczestników z Bydgoszczy w kwocie 2.500,00zł i oraz z Warszawy w kwocie 4.250,00zł;
  • sfinansowanie druku ulotek dla Giżyckiego Stowarzyszenia osób z chorobą Parkinsona;
  • zakup akcesoriów biurowych dla Puławskiego Koła Osób z chorobą Parkinsona;
  • sfinansowanie kosztów pobytu trzech rehabilitantów dla wszystkich uczestników podczas pobytu chorych na turnusach rehabilitacyjny w Dźwirzynie - 3.300,00zł.

  Działalność informacyjno-promocyjna:
  • promocja Fundacji w prasie - „Polityka”, „Gość Niedzielny”, „Newsweek”
  • udział Pana Sebastiana Łukasiewicza w programie radiowym w Polskim Radio PR 1, w dniu 2012.10.19 w audycji pt. „Nie taki Parkinson straszny jak go malują”.
  • członkostwo w EPDA – Europejskim Stowarzyszeniu Chorych na chorobę Parkinsona;
  • współpraca z Centrum Myśli Jana Pawła II JP2 w Warszawie;
  • współpraca z tematycznie powiązanymi portalami Internetowymi.

  Działalność wydawnicza i informacyjna:
  • publikacja kwartalnika pn.: „PARKINSON – Polska” w nakładzie 3500 egz. oraz jego dystrybucja;
  • rozpowszechnianie poradnika pt. „Choroba Parkinsona – najczęstsze pytania i najtrudniejsze zagadnienia” dr Anna Potulska Chromik, dr Izabela Stefaniak;
  • liczne spotkania z chorymi na chorobę Parkinsona i ich opiekunami.
  • udział w Pikniku „Wolski Korowód” w dniu 20.05.2012r.
  • udział w Pikniku „Zdrowia- Światowy dzień bez tytoniu” w dniu 31.05.2012r.
  • udział w spotkaniu organizacji pozarządowych pn. Miasto Miłosierdzia dn. 30.09.2012r.

  Zatrudnienie: Łącznie Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 5 osób.

  W roku 2012 Fundacja wypłacała wynagrodzenie dla Członka Zarządu pełniącego funkcję Sekretarza.
  Członkowie Rady oraz pozostali członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

  Zarząd w roku 2012:
  • Sebastian Łukasiewicz - Prezes
  • Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Członek
  • Paulina Sokół – Członek i Sekretarz
  • Beata Gogolewska-Kawka – Członek
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy