Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Nasi partnerzy i darczyńcy

Poniżej zamieszczamy informacje o partnerach współpracujących i wspierających aktualnie realizację naszej działalności. Jednakże nasze zasoby finansowe pochodzą w głównej mierze od Osób, które uczyniły gest dobrej woli przekazując nam 1% podatku dochodowego. W poszczególnych latach były to kwoty: za 2005 r. = 11.100,80 zł. / za 2006 r. = 34.730,85 zł. / za 2007 r. = 88.732,99 zł. / za 2008 r. = 87.464,31 zł. / za 2009 r. = 77.050,11 zł. / za 2010 r. = 107.920,47 zł. / za 2011 r. = 155.302,14 zł. / za 2012 r. = 184.692,09 zł. / za 2013 r. = 141.497,12 zł. / za 2014 r. = 168.491,96 zł / za 2015 r. = 173.274,92 zł / za 2016 r. = 172.143,83 zł / za 2017 r. = 174.806,75 zł / za 2018 r. = 184.207,82 zł / za 2019 r. = 179.957,22 / za 2020 r. = 163.165,32 zł. / za 2021 r. = 164.486,69 zł / za 2022 r. = 164.571,09 zł. Nasze działania były też wspierane przez osoby, które szlachetnym gestem przekazały nam darowizny. Wszystkim składam gorące podziękowania.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie

Fundacja "Dbam o Zdrowie" powstała w sierpniu 2007 roku z inicjatywy farmaceutów po to, by zmierzyć się z problemem społecznym, jakim jest niewykupywanie leków przez Polaków. W ramach Konkursów Fundacja „Dbam o Zdrowie” dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim jest bariera w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Projekty konkursowe ukierunkowane są na pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych. W maju 2008 r. Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego i prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, poprzez dofinansowanie zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych. Zgodnie z zapisami statutu została wdrożona możliwość finansowania w całości lub części zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych tym, których nie stać na wykupienie przepisanych recept. Odbywa się to głównie poprzez realizację Konkursu Grantowego "Razem możemy więcej" skierowanego do organizacji pozarządowych działających w sektorze  ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Realizację tego programu wyróżnia pewność, że ofiarowane środki, jako pomoc dla potrzebujących zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na dofinansowanie zakupu leków. W tym celu Fundacja wykorzystuje kartę podarunkową, na której zdeponowane środki mogą być wykorzystane jedynie w aptece.

Travpol

Travpol to Biuro Podróży nastawione głównie na turystykę przyjazdową do Polski. Oprócz grup objazdowych oferuje, także organizację konferencji oraz usługi w zakresie turystyki incentive. A wygodny transport zapewniają wysokiej klasy autokary turystyczne.

Centrum Myśli Jana Pawła II
Centrum powstało aby badać, dokumentować i w nowatorski sposób upowszechniać nauczanie Jana Pawła II, pracę rozpoczęli 1 kwietnia 2006 roku. Szczególny akcent kładzie na pracę z młodzieżą. Centrum jest samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy, powołaną w 2005 roku decyzją Rady m.st. Warszawy. Zgodnie z statutem oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy Centrum prowadzi działalność w czterech wymiarach: stypendialnym (Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II), naukowo-edukacyjnym, popularyzatorskim, archiwalnym.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy