Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

3. Wsparcie w zakupie leków i środków medycznych


Wniosek o udział w programie „Razem z Fundacją Dbam o Zdrowie Możemy Więcej”, tj. przyznanie karty podarunkowej na zakup leków i artykułów medycznych mogą składać Osoby ze zdiagnozowaną i udokumentowaną przez lekarza specjalistę neurologii chorobą Parkinsona lub zespół Parkinsonowskim, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore, osoby starsze, osoby samotne, emeryci, renciści i bezrobotni.
Stosowny Wniosek (formularz wniosku uaktywni się w oddzielnym oknie po kliknięciu na słowo Wniosek) należy przesłać na adres Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”, ul. Czerska 18, lok. 243, 00-732 Warszawa z następującymi załącznikami:
1. Kopię odcinka renty/emerytury poświadczające wysokość lub zaświadczenie o zarobkach lub ich braku, lub inne dokumenty poświadczające miesięczne przychody gospodarstwa domowego.
2. Zaświadczenie od lekarza neurologa (oryginał lub kopię) stwierdzające chorobę Parkinsona lub zespół Parkinsonowski osoby wnioskującej.
3. Ksero rachunków/faktur za zakup leków, opcjonalnie wykaz przyjmowanych stale leków.
Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie przez Zarząd Fundacji na najbliższym posiedzeniu od dnia wpłynięcia prawidłowego Wniosku, a osoba wnioskująca jest powiadamiana telefonicznie i pisemnie (zgodnie z podanymi we wniosku danymi) o przyznanej pomocy socjalnej.   
Uwaga !!!  
- Osoba wnioskująca może skorzystać z programu tylko raz w ciągu 12 miesięcy i w tym okresie nie będzie mogła skorzystać z innego rodzaju wsparcia materialnego oferowanego przez Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona”.
- Wniosk można złożyć do dnia 30 marca 2016 roku.
- Karty są ważne do 30 kwietnia 2016. 
- Ilość kart jest ograniczona.
- Karty będzie można zrealizować w aptekach na terenie całego kraju.
- Pomoc w identyfikacji najbliższej apteki będzie również uzyskać w Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”.
- Karta będzie odbierana osobiście przez wnioskującego lub jego opiekuna w siedzibie Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” oraz poprzez wysyłkę listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na wskazany we wniosku adres.
- Karta po odbiorze staje się własnością okaziciela i Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” nie będzie ponosić konsekwencji za użycie jej przez osoby trzecie oraz zagubienie.
- Zagubioną kartę można będzie zablokować po zgłoszeniu tego faktu zgodnie z instrukcją znajdująca się na samej karcie lub zgłoszeniu do Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”.
- Zgubiona i/lub zablokowana karta nie może być odtworzona a jej potencjalne środki finansowe ulegają utracie.
Więcej o projekcie w zakładce InfoExpress
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, publikowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS więcej...program do pit - darmowy