Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

3. Wsparcie w zakupie leków i środków medycznych


Projekt jest realizowany w ramach XI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu:   dozfundacja.pl/projekty/granty .


Wniosek o udział w programie „Razem z Fundacją Dbam o Zdrowie Możemy Więcej”, tj. przyznanie karty na zakup leków i artykułów medycznych mogą składać Osoby ze zdiagnozowaną i udokumentowaną przez lekarza specjalistę neurologii chorobą Parkinsona lub zespół Parkinsonowskim, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore, osoby starsze, osoby samotne, emeryci, renciści i bezrobotni.
Stosowny Wniosek (formularz wniosku uaktywni się w oddzielnym oknie po kliknięciu na słowo Wniosek) należy przesłać na adres Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza, ul. Czerska 18, lok. 243, 00-732 Warszawa z następującymi załącznikami:
1. Kopię odcinka renty/emerytury poświadczające wysokość lub zaświadczenie o zarobkach lub ich braku, lub inne dokumenty poświadczające miesięczne przychody osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Zaświadczenie od lekarza neurologa (oryginał lub kopię) stwierdzające chorobę Parkinsona lub zespół Parkinsonowski osoby wnioskującej.
3. Ksero rachunków/faktur za zakup leków, opcjonalnie wykaz przyjmowanych stale leków (oszacowanie miesięcznych wydatków na niezbędne leki).

Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie przez Zarząd Fundacji na najbliższym posiedzeniu od dnia wpłynięcia prawidłowego Wniosku, a osoba wnioskująca jest powiadamiana pisemnie (zgodnie z podanymi we wniosku danymi) o przyznanej pomocy socjalnej.   
Uwaga !!!  
- Osoba wnioskująca może skorzystać z programu tylko raz w ciągu roku kalendarzowego i w tym okresie nie będzie mogła skorzystać z innego rodzaju wsparcia materialnego oferowanego przez Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza.
- Wniosek można złożyć do dnia 1 grudnia 2023 roku.
- Karty są ważne do 29 lutego 2024 roku.
- Ilość kart jest ograniczona.
- Karty będzie można zrealizować w wybranych aptekach na terenie całego kraju.
- Pomoc w identyfikacji najbliższej apteki będzie można uzyskać w Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza.
- Karta będzie odbierana osobiście przez wnioskującego lub osobę upoważnioną w biurze Fundacji oraz poprzez wysyłkę listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na wskazany we wniosku adres.
- Karta po odbiorze staje się własnością okaziciela a Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” nie będzie ponosić konsekwencji za użycie jej przez osoby trzecie oraz zagubienie.
- Zagubioną kartę można będzie zablokować po zgłoszeniu tego faktu zgodnie z instrukcją znajdująca się na samej karcie lub zgłoszeniu do Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza.
- Zgubiona i/lub zablokowana karta nie może być odtworzona a jej potencjalne środki finansowe ulegają utracie.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy