Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Kwota z 1% podatku dochodowego


Osoby, które otrzymały z Fundacji pisemną, indywidualną informację o wysokości kwoty pieniężnej zgromadzonej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem ich osoby, mogą ubiegać się o skorzystanie z tych środków. Wskazana kwota została wyliczona na podstawie zestawienia  przesłanego do Fundacji przez Urząd Skarbowy.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2007 roku (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, mówiąca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588), rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w Statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Z kwoty z 1% podatku dochodowego ze wskazaniem można skorzystać w postaci dofinansowania, poprzez sfinansowanie któregoś z wybranych celów z listy poniżej:

1. Zabiegi rehabilitacyjne lub fizjoterapeutyczne.
2. Zakup leków i/lub artykułów medycznych.
3. Turnus rehabilitacyjny lub sanatoryjny:
4. Zajęcia z psychoterapii.
5. Zajęcia z logopedii.
6. Wizytę lekarską.

Aby uzyskać taką formę wsparcia należy przesłać na adres Fundacji następujące dokumenty:

   1. Wypełniony Wniosek z prośbą o przekazanie kwoty z 1% podatku dochodowego (formularz wniosku pojawi się Państwu po kliknięciu na podkreślone słowo Wniosek).
   2. Zaświadczenie od lekarza neurologa (oryginał lub kopia) stwierdzające chorobę Parkinsona lub zespół parkinsonowski u wnioskujacego.

 

Podania rozpatrywane będą indywidualnie przez Zarząd Fundacji na najbliższym posiedzeniu od dnia wpłynięcia podania, a osoba wnioskująca będzie powiadamiana pisemnie o decyzji z jego rozpatrzenia.

Finansowanie rehabilitacji/zajęć logopedycznych/zajęć z psychoterapii nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (lub rachunku) wystawionej przez rehabilitanta / zakład rehabilitacyjny / logopedę / psychoterapeutę na  Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona” na wysokość wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w otrzymanym z Fundacji piśmie.

Na fakturze lub rachunku z odpowiednio odroczonym terminem płatności powinno być wskazanie rodzaju świadczonej usługi, wyszczególnione imię i nazwisko osoby (chorego), na rzecz której były świadczone usługi, liczba godzin rehabilitacyjnych/logopedycznych/zajęć z psychoterapii oraz numer konta bankowego, na który ma być dokonany przelew.

Dopłata do turnusu sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego będzie realizowana w postaci przelewu bankowego bezpośrednio na konto ośrodka Sanatoryjnego czy Uzdrowiska, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (lub rachunku) wystawionych na Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona”, której wartość nie będzie przekraczać kwoty wskazanej w otrzymanym z Fundacji piśmie. Na fakturze lub rachunku z odpowiednio odroczonym terminem płatności powinno być wyszczególnione imię i nazwisko osoby (chorego), na rzecz której były świadczona usługa ze wskazaniem terminu jej realizacji, oraz numer konta bankowego, na który ma być dokonany przelew.
 
Finansowanie wizyty lekarskiej nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez lekarza neurologa faktury (lub rachunku) na Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona”, której wartość nie przekroczy wskazanej w otrzymanym z Fundacji piśmie.. Na fakturze lub rachunku z odpowiednio odroczonym terminem płatności powinno być wyszczególnione nazwisko osoby (chorego), na rzecz której były świadczone usługi oraz numer konta bankowego, na który ma być dokonany przelew.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, publikowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS więcej...program do pit - darmowy