Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Dofinansowanie do psychoterapii


O pomoc w dofinansowaniu psychoterapii osoba zainteresowana może ubiegać się raz na rok.

Aby uzyskać dofinansowanie do psychoterapii należy przesłać na adres Fundacji następujące dokumenty:

1. Wypełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania (formularz wniosku uaktywni się w oddzielnym oknie po kliknięciu na słowo Wniosek).
2. Fotokopię odcinka emerytury lub renty lub zaświadczenie o dochodach poświadczające wysokość dochodów w rodzinie.
3. Zaświadczenie od lekarza neurologa (oryginał lub fotokopia) stwierdzające chorobę Parkinsona.

Podania rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd Fundacji na najbliższym jej posiedzeniu od dnia wpłynięcia podania, a osoba wnioskująca jest powiadamiana pisemnie o wysokości przyznanego dofinansowania. Przyznawane środki finansowe obliczane są serię spotkań z psychoterapeutą.

Finansowanie psychoterapii następuje na podstawie faktury (lub rachunku) wystawionej przez psychoterapeutę lub ośrodek psychoterapii na rzecz Fundacji Żyć z chorobą Parkinsona, na  wysokość kwoty nie przekraczającej kwoty zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji. Na fakturze lub rachunku powinno być wyszczególnione nazwisko osoby, na rzecz której świadczone były usługi, liczba godzin terapii oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, publikowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS więcej...program do pit - darmowy