Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Dofinansowanie do zajęć z logopedii


O pomoc w dofinansowaniu do zajęć z logopedii osoba zainteresowana może ubiegać się raz na roku.

Aby uzyskać dofinansowanie do rehabilitacji  należy przesłać na adres Fundacji następujące dokumenty:

1. Wypełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania (formularz wniosku po kliknięciu na słowo Wniosek)
2. Fotokopię odcinka emerytury lub renty poświadczającego wysokość dochodów w rodzinie, ewentualnie zaświadczenie o dochodach.
3. Zaświadczenie od lekarza neurologa (oryginał lub fotokopia) stwierdzające chorobę Parkinsona.

Podania rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd Fundacji na najbliższym jej posiedzeniu od dnia wpłynięcia podania, a osoba wnioskująca jest powiadamiana pisemnie o wysokości przyznanego dofinansowania. Przyznawane środki finansowe obliczane są na serię zajęć, w zależności od zaawansowania choroby wynikającego z nadesłanych dokumentów.

Finansowanie zajęć z logopedii następuje na podstawie faktury (lub rachunku) wystawionej przez logopedę lub ośrodek rehabilitacyjny /logopedyczny na rzecz Fundacji Żyć z chorobą Parkinsona, na wysokość kwoty nie przekraczającej kwoty zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji. Na fakturze lub rachunku powinno być wyszczególnione nazwisko osoby, na rzecz której świadczone były usługi, liczba godzin przeprowadzonych zajęć oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, publikowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS więcej...program do pit - darmowy