Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

2. Dofinansowanie dla Stowarzyszeń


Stowarzyszenia zrzeszające chorych na chorobę Parkinsona mogą otrzymać od Fundacji środki pieniężne na działalność, pod warunkiem, że będą one spożytkowane na działania integracyjne, rehabilitacyjne, edukacyjne, kulturalne skierowane do grupy chorych.
Pomoc ta może dotyczyć między innymi:  
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (do lokalu stowarzyszenia, pod warunkiem, ze sprzęt będzie w niej odpowiednio zabezpieczony, aby służył wielu chorym).
- opłat za zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu terapii ruchowej, logopedii, psychoterapeutów czy przez inne osoby wskazane, których praca na rzecz chorych na chorobę Parkinsona mogłaby się okazać pomocna.
- finansowania zajęć na basenie.
- wynajmu sali na zajęcia (pod warunkiem, ze zbierze się przynajmniej 10-cio osobowa grupa chorych).
- finansowania zajęć integracyjnych, np.: warsztaty gotowania, malowania, obsługi komputera, kółka szachowego, lekcji tańca oraz spotkań np. z dietetykiem, lekarzem czy spotkania z ciekawymi ludźmi.
- zakupu różnego rodzaju gier (do lokalu stowarzyszenia, pod warunkiem, ze gry te będą w niej odpowiednio zabezpieczone, aby służyły wielu chorym).
- finansowania udziału w imprezach kulturalnych (bilety do kina, teatru, filharmonii, itp.) pod warunkiem, że będzie to wyjście w grupie (przynajmniej 10 osób, wliczając w to opiekunów).
- finansowanie udziału w imprezach turystycznych (zwiedzanie, wycieczka) pod warunkiem, że będą miały charakter integracyjny.

Stowarzyszenia chcące otrzymać środki na wyżej wymienione cele proszone są o przesłanie do Fundacji wypełnionego Wniosku (formularz wniosku uaktywni się w oddzielnym oknie po kliknięciu na słowo Wniosek), w którym znajdzie się opis oraz kosztorys działalności, na którą mają być przyznane środki finansowe oraz numer konta bankowego stowarzyszenia.

Wnioski  rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji na najbliższym jej posiedzeniu od dnia jego wpłynięcia, a Stowarzyszenie wnioskujące jest powiadamiane pisemnie o podjętej przez Zarząd decyzji i ewentualnie o wysokości przyznanego dofinansowania.

Dofinasowanie zostanie przekazane na podstawie faktury VAT (lub rachunku) wystawionej na rzecz Stowarzyszenia i dokumentującej poniesiony wydatek na wskazany we wniosku cel. Fundacja po otrzymaniu kopii faktury prześle Stowarzyszeniu (w terminie 7 dni roboczych) na rachunek bankowy kwotę wynikającą z decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy