Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Dofinasowanie do rehabiliacji


O pomoc w dofinansowaniu do rehabilitacji osoba zainteresowana może ubiegać się raz na rok.

Aby uzyskać dofinansowanie do rehabilitacji  należy przesłać na adres Fundacji następujące dokumenty:

1. Wypełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania (formularz wniosku uaktywni się w oddzielnym oknie po kliknięciu na słowo Wniosek).
2. Fotokopię odcinka emerytury lub renty poświadczające wysokość dochodów w rodzinie, ewentualnie zaświadczenie o zarobkach.
3. Zaświadczenie od lekarza neurologa (oryginał lub fotokopia) stwierdzające chorobę Parkinsona.

Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd Fundacji na najbliższym jej posiedzeniu od dnia wpłynięcia podania, a osoba wnioskująca jest powiadamiana pisemnie o wysokości przyznanego dofinansowania drogą pocztową. Przyznawane środki finansowe obliczane są serię około 10 zabiegów, w zależności od zaawansowania choroby wynikającego z nadesłanych dokumentów.

Sfinansowanie rehabilitacji następuje na podstawie faktury (lub rachunku) wystawionej przez rehabilitanta lub zakład rehabilitacyjny na rzecz Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza, na kwotę nie przekraczającą tej wskazanej w otrzymanym z Fundacji piśmie z decyzją. 


Na fakturze lub rachunku z odpowiednio odroczonym terminem płatności musi znaleźć się opis świadczonej usługi i wskazane imię i nazwisko osoby (chorego), na rzecz której były świadczone usługi oraz numer konta bankowego, na który ma być dokonany przelew.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy