Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Dofinasowanie do rehabiliacji


O pomoc w dofinansowaniu do rehabilitacji osoba zainteresowana może ubiegać się raz na rok.

Aby uzyskać dofinansowanie do rehabilitacji  należy przesłać na adres Fundacji następujące dokumenty:

1. Wypełniony Wniosek o przyznanie dofinansowania (formularz wniosku uaktywni się w oddzielnym oknie po kliknięciu na słowo Wniosek).
2. Fotokopię odcinka emerytury lub renty poświadczające wysokość dochodów w rodzinie, ewentualnie zaświadczenie o zarobkach.
3. Zaświadczenie od lekarza neurologa (oryginał lub fotokopia) stwierdzające chorobę Parkinsona.
4. W przypadku osób z Warszawy korzystających z usług rehabilitantów współpracujących z naszą Fundacją  - dodatkowo  aktualne skierowanie na rehabilitację od lekarza neurologa.

Podania rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd Fundacji na najbliższym jej posiedzeniu od dnia wpłynięcia podania, a osoba wnioskująca jest powiadamiana pisemnie o wysokości przyznanego dofinansowania. Przyznawane środki finansowe obliczane są serię 10-20 zabiegów, w zależności od zaawansowania choroby wynikającego z nadesłanych dokumentów.

Finansowanie rehabilitacji następuje na podstawie faktury (lub rachunku) wystawionej przez rehabilitanta  lub zakład rehabilitacyjny na rzecz Fundacji Żyć z chorobą Parkinsona, na  wysokość kwoty nie przekraczającej kwoty zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji. Na fakturze lub rachunku powinno być wyszczególnione nazwisko osoby, na rzecz której były świadczone usługi, liczba godzin rehabilitacyjnych oraz numer rachunku bankowego.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, publikowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS więcej...program do pit - darmowy